Všeobecné obchodní podmínky

pro nákup systému Cockpit

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro nákup systému Cockpit (dále jen „VOP“) společnosti Bruno Paul, a.s., IČO: 02868768, se sídlem Fáblovka 586, 533 52 Pardubice sp. zn. B 19703 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“), upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě kupní smlouvy uzavřené v souvislosti s prodejem systému chytré domácnosti Cockpit (dále jen „Kupní smlouva“) mezi Prodávajícím na straně jedné a Spotřebitelem nebo Podnikatelem jako kupujícím na straně druhé (dále jen „Kupující“; Prodávající a Kupující dále jednotlivě jen „Strana“ a společně „Strany“). Součástí smluvního ujednání dle Kupní smlouvy může být i instalace systému Cockpit a jeho uvedení do provozu.
  2. Tyto VOP se vztahují na Kupní smlouvy uzavírané jak mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, tak mezi Prodávajícím a Podnikatelem. Je-li Kupujícím Spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito VOP upraveny, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále jen „ZOS“). Je-li Kupujícím Podnikatel, řídí se vztahy, které nejsou těmito VOP upraveny a které se na Podnikatele vztahují, zejména OZ. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že na Podnikatele se neuplatní ta ustanovení právních předpisů nebo těchto VOP, která se vztahují pouze na Spotřebitele nebo u kterých je stanoveno, že se na Podnikatele neuplatní.
  3. V Kupní smlouvě lze ujednat ustanovení odchylná od těchto VOP. Ujednání obsažená v Kupní smlouvě mají před ustanoveními těchto VOP přednost.
  4. Kupující souhlasí s tím, že při uzavírání Kupní smlouvy mohou být použity komunikační prostředky na dálku.
 2. KUPNÍ SMLOUVA
  1. Předmětem Kupní smlouvy je koupě individuálního řešení systému Cockpit jeho konfigurace a nastavení a dodání systému Cockpit do místa plnění, včetně jeho instalace a montáže (dále jen „Předmět koupě“).
  2. Na základě požadavků Kupujícího předloží Prodávající Kupujícímu cenovou nabídku Předmětu koupě. Kupující následně objedná Předmět koupě doručením písemné objednávky Prodávajícímu (dále jen „Objednávka“).
  3. Není-li mezi Stranami ujednáno jinak, musí každá objednávka obsahovat níže stanovené náležitosti:
   • obchodní firmu a IČO Kupujícího;
   • jméno kontaktní osoby, která je oprávněna Kupujícího v souvislosti s Objednávkou zastupovat a její kontaktní údaje, zejména telefonické a e-mailové spojení;
   • specifikaci zboží tvořícího předmět koupě, obsahující název zboží, měrnou jednotku a množství objednávaného zboží a/nebo rozsah poskytovaných služeb;
   • dodací adresa;
   • termín dodání zboží a/nebo služeb.

   Kupující, který zasílá svoji první Objednávku je povinen k objednávce připojit kopii živnostenského listu a/nebo výpisu z obchodního rejstříku.

  4. Objednávka Kupujícího řádně doručená Prodávajícímu je závazným návrhem na uzavření Kupní smlouvy.
  5. Nedohodnou-li se Strany jinak, každá Objednávka musí být Prodávajícím písemně potvrzena nejpozději do 5 pracovních dnů, případně Prodávající sdělí v této lhůtě Kupujícímu termín, ve kterém bude Objednávka potvrzena, jinak Objednávka pozbývá platnosti.
  6. Písemnou akceptací Objednávky Prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“). Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu v Kupní smlouvě vymezený Předmět koupě a Kupující se zavazuje k převzetí Předmětu koupě a zaplacení sjednané kupní ceny.
  7. Jestliže se akceptace Prodávajícího odchyluje od Objednávky, má se za to, že Kupující s navrženými změnami souhlasí, v případě, že
   • Kupující zašle písemné potvrzení Prodávajícímu, z něhož vyplývá souhlas s akceptací změněné nabídky učiněné Prodávajícím; nebo
   • Kupující zaplatí dohodnutou kupní cenu za Předmět koupě či její část; nebo
   • Kupující objednaný Předmět koupě převezme.
  8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen Kupní smlouvu ohledně Předmětu koupě uzavřít.
  9. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech Předmět koupě Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, kdy je Předmět koupě vyprodán či není z jiného důvodu dostupný. Prodávající je v takovém případě povinen vrátit Kupujícímu již případně uhrazenou kupní cenu.
 3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kupní cena za Předmět koupě uvedená v Kupní smlouvě je co do předmětu Kupní smlouvy cenou pevnou a závaznou. Ke kupní ceně je přičítána DPH v zákonné výši.
  2. Konečné náklady spojené s dodáním Předmětu koupě, jeho montáží a instalací, které nejsou zahrnuty v Kupní smlouvě budou Kupujícímu vyúčtovány po dodání Předmětu koupě.
  3. Kupní cena za Předmět koupě splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury).
  4. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za Předmět koupě dle řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) způsobem uvedeným v Kupní smlouvě, a to buď:
   • převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v Kupní smlouvě nebo na daňovém dokladu (faktuře);
   • platbou v hotovosti při převzetí Předmětu koupě;
   • platbou učiněnou před převzetím Předmětu koupě na zakladě zálohové faktury; kterou Prodávající vystaví na základě Objednávky; v takovém případě bude Kupujícímu Předmět koupě dodán do 30 dnů poté, co bude příslušná částka připsána na účet Prodávajícího.
  5. Jakékoliv plnění Kupujícího se považuje za uhrazené okamžikem jeho připsání na bankovní účet Prodávajícího, případně okamžikem převzetí příslušné platby Prodávajícím v případě platby v hotovosti.
  6. V souladu s ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, souhlasí Kupující s tím, aby Prodávající daňové doklady (faktury) vystavoval a doručoval Kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce, případně jinou elektronickou adresu sdělenou Kupujícím.
  7. Vlastnické právo, jakož i jiná majetková práva k Předmětu koupě přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
 4. DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ, JEHO MONTÁŽ A INSTALACE
  1. Prodávající je povinen Předmět koupě dodat Kupujícímu do místa plnění a v dodací lhůtě dle Kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že minimální lhůta pro dodání Předmětu koupě činí 30 dní od uzavření Kupní smlouvy. Způsob dopravy a dodání Předmětu koupě je na volbě Prodávajícího, nedohodnou-li se Strany jinak. Strany si mohou sjednat převzetí Předmětu koupě také prostřednictvím osobního odběru v provozovně Prodávajícího.
  2. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího v případě osobního odběru Předmětu koupě okamžikem převzetí Předmětu koupě od Prodávajícího, a v případě doručování prostřednictvím smluvního dopravce určeného Prodávajícím okamžikem doručení Předmětu koupě Kupujícímu. V případě požadavku Kupujícího na dodání Předmětu koupě jiným smluvním dopravcem či zasílatelem, než kterého určí Prodávající, přechází nebezpečí škody na Předmětu koupě na Kupujícího okamžikem, kdy je Předmět koupě odevzdán prvnímu dopravci k přepravě.
  3. Převzetí Předmětu koupě je Kupující povinen potvrdit svým podpisem na dodacím listě a/nebo předávacím protokolu.
  4. Kupující je povinen při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, neporušenost krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit Prodávajícímu, a vždy sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu doručit Prodávajícímu.
  5. Pokud je z důvodů na straně Kupujícího potřeba Předmět koupě doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo stanoveno v Kupní smlouvě, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním Předmětu koupě nebo náklady spojené s jiným způsobem dodání.
  6. Prodávající je po dodání Předmětu koupě povinen provést v místě plnění jeho montáž a instalaci a uvést Předmět koupě do provozu tak, aby jeho konfigurace a nastavení odpovídala Kupní smlouvě. Prodávající je povinen zajistit uvedení Předmětu koupě do provozu ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě nebo jinak dohodnuté s Kupujícím. Prodávající provede také zkoušku funkčnosti Předmětu koupě a zaškolí Kupujícího v jeho užívání. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou pro splnění těchto povinností Prodávajícího, včetně stažení příslušné mobilní aplikace nezbytné pro řádné užívání systému Cockpit do zařízení Kupujícího tak, aby by mohl být Předmět koupě řádně uveden do provozu. Splnění povinností Prodávajícího dle tohoto odst. 4.6. je Kupující povinen stvrdit svým podpisem na předávacím protokolu. Kupující není oprávněn provádět montáž, instalaci či uvedení Předmětu koupě do provozu sám ani prostřednictvím jiné osoby, než je Prodávající nebo osoba Prodávajícím určená.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM V PŘÍPADĚ UZAVŘENÍ SMLOUVY DISTANČNÍM ZPŮSOBEM NEBO MIMO OBCHODNÍ PROSTORY PRODÁVAJÍCÍHO
  1. Spotřebitel, který s Prodávajícím Kupní smlouvu uzavřel distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Prodávajícího, je oprávněn bez uvedení důvodu od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Předmětu koupě Spotřebitelem nebo jím určenou osobou. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.
  2. Spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že je Prodávající v prodlení s dodáním Předmětu koupě déle než 30 dní ode dne, kdy měl Předmět koupě být dodán Spotřebiteli, pokud prodlení není způsobeno okolnostmi, které neleží na straně Prodávajícího. Ustanovení tohoto odst. 5.2. platí i v případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena jinak než distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Prodávajícího.
  3. Spotřebitel bere na vědomí, že není oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v § 1837 OZ, a to zejména v případě, kdy Předmět koupě, který byl upraven podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy ani v případě, kdy je před uplynutím lhůty pro odstoupení uvedené v odst. 5.1. s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího provedeno nastavení a konfigurace Předmětu koupě a jeho montáž či instalace a uvedení do provozu v místě plnění.
  4. Odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel odeslat písemně na adresu Fáblovka 586, 533 52 Pardubice nebo na e-mailovou adresu: cockpit@brunopaul.cz. Odstupuje-li Spotřebitel od Kupní smlouvy v souladu s odst. 5.1. je oprávněn pro odeslání oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy použít formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP a je k dispozici ke stažení na www.cockpit.cz/obchodni-podminky.
  5. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, Předmět koupě se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací, který na základě Kupní smlouvy od Prodávajícího obdržel. Spotřebitel je povinen vrátit Předmět koupě v původním obalu nebo v obalu, který zabrání poškození Předmětu koupě při přepravě, čisté, v úplném a nepoškozeném stavu.
  6. Je-li vrácený Předmět koupě poškozen, opotřebován nebo zničen, je Prodávající oprávněn vůči Spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu škody spočívající ve snížení hodnoty Předmětu koupě a započíst jej proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny za Předmět koupě. Prodávající je oprávněn proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny započíst také svůj nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením Předmětu koupě.
  7. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  8. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Předmětu koupě, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Předmětu koupě ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Předmětu koupě.
  9. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Předmět koupě předá nebo prokáže, že Předmět koupě Prodávajícímu odeslal.
  10. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Předmětu koupě, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Předmětu koupě, jestliže Předmět koupě nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM
  1. Do doby převzetí Předmětu koupě Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu již přijaté peněžní prostředky odpovídající kupní ceně nebo její části bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého kupní cenu nebo její část od Kupujícího obdržel, případně na jiný bankovní účet určený Kupujícím.
  2. Prodávající může dále odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednaný Předmět koupě se již nevyrábí nebo se již nedodává na trh dostupný Prodávajícímu nebo je dlouhodobě nedostupný. V takových případech Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu příslušná částka bez zbytečného odkladu vrácena na bankovní účet, ze kterého kupní cenu nebo její část od Kupujícího obdržel, případně na jiný bankovní účet určený Kupujícím.
  3. Dále je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit také:
   • v případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny delším než 14 kalendářních dnů ode dne sjednaného termínu úhrady, nebo
   • při prodlení Kupujícího s úhradou vyúčtované zálohy delší než 14 kalendářních dnů, nebo,
   • při prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu koupě delším než 14 dní ode dne, kdy mohl být Předmět koupě Kupujícím převzat poprvé.
  4. Nedohodnou-li se Strany jinak, je Kupující povinen v případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 6.3. vrátit Prodávajícímu nepoužitý Předmět koupě (pokud jej již obdržel), a to v původním a nepoškozeném obalu včetně veškerých součástí, příslušenství a dokumentace. Pokud toto již není možné, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu. Veškeré náklady na vrácení Předmětu koupě Prodávajícímu v případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 6.3. hradí Kupující.
  5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího dle odst. 6.3. je Podnikatel povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané kupní ceny Předmětu koupě včetně DPH. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody způsobené porušením povinností Podnikatele.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti Stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. V případě Spotřebitele se jedná zejména o ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a ustanoveními ZOS.
  2. Neoznámil-li Kupující vadu Předmětu koupě včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.
  3. Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, pokud Prodávající prokáže, že Kupující před převzetím Předmětu koupě o vadě Předmětu koupě věděl nebo tuto vadu Kupující sám způsobil (například tím, že Předmět koupě užíval v rozporu s Kupní smlouvou, s návodem k užívání či s pokyny Prodávajícího nebo výrobce Předmětu koupě).
  4. Další práva a povinnosti související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád, který tvoří přílohu č. 2 těchto VOP.
 8. ZÁRUKA ZA JAKOST
  1. Prodávající poskytuje záruku za jakost na Předmět koupě v délce 24 měsíců ode dne převzetí Předmětu koupě Kupujícím.
  2. Vadu krytou zárukou za jakost je Kupující povinen vytknout bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost Předmět koupě prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do konce záruční doby.
  3. Záruka za jakost Předmětu koupě se nevztahuje na vady Předmětu koupě způsobené zejména:
   • v důsledku opotřebení Předmětu koupě způsobené jeho obvyklým užíváním,
   • v důsledku nevhodné, neodborné nebo v rozporu s návodem či pokynem Prodávajícího či výrobce provedené manipulace, používání, skladování, údržby, úpravy, opravy, instalace nebo montáže Předmětu koupě,
   • v důsledku neprovádění řádné údržby a péče o Předmět koupě dle pokynů Prodávajícího nebo výrobce,
   • v důsledku vnější události nezpůsobené Prodávajícím ani výrobcem, přírodních živlů či vyšší moci,
   • v důsledku mechanického poškození Předmětu koupě,
   • elektrickým přepětím (např. spálené součástky, plošné spoje apod.),
   • používáním Předmětu koupě v podmínkách, které neodpovídají zejména svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými anebo mechanickými vlivy prostředí, které je Prodávajícím nebo výrobcem určeno nebo které je obvyklé,
   • v důsledku nadměrného zatěžování Předmětu koupě,
   • v důsledku vad softwaru způsobených vnějšími vlivy, např. virem nebo hackerským útokem, nebo v důsledku neprovedené nebo neodborně provedené aktualizace softwaru (pokud tuto aktualizaci provedl někdo jiný než Prodávající nebo jím určená osoba).
  4. Nárok na uplatnění vad z titulu záruky za jakost zaniká v případě, že:
   • a) Kupující není schopen prokázat, že Předmět koupě byl zakoupen od Prodávajícího;
   • Kupující nechá provést montáž nebo instalaci nebo opravu Předmětu koupě jinou osobou než Prodávajícím;
   • Předmět koupě byl mechanicky poškozen Kupujícím.
  5. Na postup při vyřizování práv ze záruky za jakost se uplatní příslušná ustanovení reklamačního řádu, který tvoří přílohu č. 2 těchto VOP.
 9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
  1. Odpovědnost Prodávajícího za škodu vzniklou porušením povinností Prodávajícího z kupní smlouvy zakládá právo Podnikatele na náhradu skutečné škody, a to do výše kupní ceny za Předmět koupě dle Kupní smlouvy, z jejíhož porušení škoda vznikla. Právo na náhradu ušlého zisku se vylučuje. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že omezení výše náhrady škody podle tohoto odst. 9.1. se neuplatní v případech, kdy je Kupující Spotřebitelem.
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů Kupujícího se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, jejichž aktuální plné znění je k dispozici na www.cockpit.cz/gdpr/
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Kupující jsou povinni seznámit se s těmito VOP a zavazují se jimi řídit. Kupující obdrží tyto VOP v aktuálním znění spolu s formulářem Objednávky a zároveň jsou dostupné na www.cockpit.cz/obchodni-podminky/. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  2. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky.
  3. Veškeré spory z Kupní smlouvy včetně těchto VOP, včetně sporů z jejich porušení, zrušení nebo neplatnosti, budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  4. Spotřebitel má podle ZOS právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
  5. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.
  6. Dozor nad dodržováním povinností podle ZOS vykonává Česká obchodní inspekce, které jakožto obecnému subjektu přísluší i mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
  7. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
  8. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
  9. Pokud by některá jednotlivá ustanovení těchto VOP byla neplatná, zůstanou tím zbývající ustanovení VOP nedotčena.
  10. Tyto VOP jsou dostupné na www.cockpit.cz/obchodni-podminky a jsou Kupujícímu předány nebo zaslány elektronicky před učiněním Objednávky.
  11. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:
   • adresa pro doručování: Fáblovka 586, 533 52 Pardubice
   • e-mailová adresa: cockpit@brunopaul.cz
   • telefonní číslo: 734690867

ÚČINNOST od 1.11.2018
PŘÍLOHA Č.1
PŘÍLOHA Č.2
PŘÍLOHA Č.3

Bruno Paul, a.s.