Pravidla nakládání s osobními údaji

Bruno Paul, a.s.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Bruno Paul, a.s., IČO: 02868768, se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 19703 (dále jen „Bruno Paul“).
  2. Těmito pravidly se Bruno Paul řídí zejména při provozu webových stránek brunopaul.cz a cockpit.cz (dále společně jen „webové stránky“) ve vztahu k jejich uživatelům a při kontaktu se zákazníky, odběrateli, dodavateli a také s koncovými zákazníky, kterými se pro účely těchto pravidel rozumí ti, kteří si zboží Bruno Paul zakoupí nikoli přímo, ale od odběratelů Bruno Paul.
  3. Pro zajištění transparentnosti vůči uživatelům, zákazníkům, koncovým zákazníkům, odběratelům a dodavatelům, případně dalším osobám, mohou být tato pravidla ze strany Bruno Paul průběžně aktualizována, a to i na základě vašich podnětů. Proto Bruno Paul doporučuje průběžně sledovat přijaté změny.
  4. S jakýmikoli dotazy nebo požadavky ohledně ochrany osobních údajů se můžete obrátit na Petra Hvězdu na e-mailové adrese petr.hvezda@brunopaul.cz nebo na telefonním čísle 731 126 784
 2. DEFINICE
  1. Osobním údajem je obecně myšlena jakákoli informace, na jejímž základě je možné identifikovat konkrétní fyzickou osobu nebo informace, která se k takové identifikované osobě přímo vztahuje. Údaje zpracovávané ze strany Bruno Paul nicméně mohou zahrnovat i jiné informace, včetně anonymizovaných informací, které nejsou osobními údaji, bez ohledu na to, zda jsou zpracovávány podle těchto pravidel nebo nikoli.
 3. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
  1. Osobní údaje, které Bruno Paul zpracovává, nám poskytnete přímo vy při komunikaci s Bruno Paul, nebo je získáme od našich odběratelů nebo na webových stránkách. Některé osobní údaje získává Bruno Paul sama nebo prostřednictvím cookies třetích stran při sledování uživatelského chování na webových stránkách, nebo k osobním údajům přiřazuje další osobní údaje například o vašem věku, pohlaví či nákupním chování.
  2. Identifikační a kontaktní údaje, kterými mohou být zejména jméno a příjmení, fakturační nebo dodací adresa, IČO, DIČ, e-mailová adresa a telefonní číslo. V případě registrace na webových stránkách mohou tyto údaje zahrnovat i uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje umožňují jednoznačné přiřazení zakázky nebo jiného požadavku k vaší osobě a kontakt s vámi.
  3. Nastavení a preference, které zahrnuje zejména vaše nastavení zasílání newsletterů anebo nastavení cookies.
  4. Detaily o zakázkách a dalších požadavcích, zejména údaje o zakoupeném zboží a dalších podrobnostech zakázky např. o doručení zboží, vašich specifických požadavcích nebo reklamacích a platebních údajích.
  5. Údaje o chování na webových stránkách, a to především informace o zobrazovaných produktech a provedených volbách, údaje o používaném zařízení, systému nebo prohlížeči, IP adresu, případně od ní odvozenou polohu, včetně údajů získaných používáním souborů cookies.
  6. Informace, které uvedete při využití našich kontaktů, tedy informace, které sdělíte prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách a při telefonické nebo jiné komunikaci s pracovníky Bruno Paul.
 4. JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?
  1. Bruno Paul využívá vaše osobní údaje pouze pro účely pro které byly shromážděny, a to na základě vašeho souhlasu nebo z jiného zákonného důvodu.
  2. Zpracování zakázek

   Identifikační, kontaktní a platební údaje typicky využíváme za účelem zpracování zakázek od dodavatelů Bruno Paul nebo zpracování zakázek pro odběratele a zákazníky Bruno Paul. Další zpracovávané údaje mohou zahrnovat vaše preference, připomínky nebo informace související s reklamací zboží. Osobní údaje v tomto případě zpracováváme v rámci plnění smlouvy, nebo na základě oprávněného zájmu Bruno Paul v případě, kdy jsou zpracovávány osobní údaje zástupců právnických osob. Osobní údaje jsou využívány zejména pro vytvoření objednávky, samotné zpracování zakázky, doručení zboží, provedení plateb a vypořádání případných dalších závazků mezi Bruno Paul a jejím zákazníkem, odběratelem nebo dodavatelem. Osobní údaje mohou být použity také pro komunikaci týkající se dané zakázky. Poskytnutí osobních údajů je pro řádné zpracování zakázky nezbytné.

   Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k vyřízení zakázky a dále po dobu 5 let nebo delší, až do vyřízení uplatněné reklamace, nebo vypořádání jiných nároků ve vztahu k Bruno Paul.

  3. Marketing – newslettery

   Pro zasílání newsletteru využívá Bruno Paul vaši e-mailovou adresu, kterou vložíte do příslušného okna ve formuláři na webových stránkách, přičemž zaškrtnutím příslušného políčka projevíte a následně ze zaslaného e-mailu potvrdíte zájem o jeho odběr. Tímto současně udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletterů. Souhlas lze udělit také zaškrtnutím příslušného políčka v předávacím protokolu po montáži zboží, který podepisují zákazníci a koncoví zákazníci. Souhlas je dobrovolný a jeho neudělení nijak nebrání plnění smlouvy ani neomezuje využití jiných funkcí webových stránek. Souhlas můžete kdykoli odvolat proklikem ze zápatí každého zaslaného newsletteru, případně využitím některého z kontaktů Bruno Paul uvedeného v těchto pravidlech.

   Zpracování Bruno Paul provádí pouze po dobu trvání vašeho souhlasu. Aby pro vás zůstal newsletter stále zajímavý, každých 5 let Bruno Paul ověří, jestli o jeho zasílání i nadále stojíte.

  4. Marketing – nabídka souvisejících produktů

   V případě zákazníků může Bruno Paul na základě realizace svého oprávněného zájmu v podobě přímého marketingu zasílat obchodní sdělení i bez vašeho souhlasu. Tato obchodní sdělení obsahují prezentaci souvisejících produktů, které jste u Bruno Paul v minulosti již objednali nebo zakoupili. Z odběru těchto obchodních sdělení se můžete kdykoli odhlásit proklikem ze zápatí každého takového sdělení zaslaného e-mailem, nebo můžete vznést námitku proti takovému zpracování prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech. Na základě této námitky dojde k ukončení zasílání obchodních sdělení.

   Zpracování osobních údajů trvá maximálně po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu mezi zákazníkem a Bruno Paul, typicky od okamžiku úplného zaplacení zákazníka za dodaný produkt.

  5. Marketing – zákaznické reference

   Na základě zvláštního ujednání mezi vámi a Bruno Paul mohou být pouze s vaším souhlasem uveřejněny informace o vašich zkušenostech s produkty Bruno Paul, včetně vašeho komentáře nebo fotografií produktů Bruno Paul umístěných ve vašich prostorách. Přesný rozsah uveřejňovaných informací a další podmínky jsou s Bruno Paul dohodnuty individuálně. Informace mohou být uveřejněny zejména na webových stránkách Bruno Paul, profilech Bruno Paul na sociálních sítích nebo v jiných médiích.

   Zpracování osobních údajů obsažených v referencích trvá pouze do doby odvolání souhlasu, nebo po dobu, kterou si s Bruno Paul dohodnete.

  6. Cookies – provozování a zkvalitňování obsahu webových stránek

   Při návštěvě webových stránek mohou být do vašeho zařízení ukládány a následně čteny malé soubory typu cookies. Webové stránky používají cookies vlastní i třetích stran k zajištění uživatelsky přívětivého chování stránek, vylepšení prezentace produktů, přizpůsobení a usnadnění vyhledávání a úpravu stránek na základě preferencí a chování jejich návštěvníků.

   Používání cookies probíhá na základě oprávněného zájmu v podobě zkvalitňování webové prezentace Bruno Paul, tedy bez udělení souhlasu, v souladu se samostatně zveřejněnými pravidly používání cookies na www.brunopaul.cz/cookies a www.cockpit.cz/cookies.

   K informacím, které jsou získávány prostřednictvím cookies, mohou být ze strany Bruno Paul přiřazovány další údaje zejména o vašem chování na webových stránkách, používaném zařízení, systému nebo prohlížeči.

  7. Cookies – marketingové nástroje

   Při návštěvě webových stránek mohou být do vašeho zařízení ukládány a následně čteny také soubory cookies třetích stran, které webové stránky používají pro reklamní a marketingové účely, tedy zejména za účelem cílení reklamy a propagace Bruno Paul a jejího zboží a produktů. Používání těchto cookies je možné pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a probíhá v souladu se samostatně zveřejněnými pravidly používání cookies na www.brunopaul.cz/cookies a www.cockpit.cz/cookies.

  8. Vyřizování vašich požadavků

   Na základě plnění smlouvy nebo vašeho oprávněného zájmu zpracováváme zejména vaše identifikační a kontaktní údaje, abychom vyhověli vašim požadavkům a zodpověděli vaše dotazy. Za tímto účelem jsou v nezbytném rozsahu zpracovávány jakékoli další informace, které v souvislosti s vaším požadavkem sami uvedete.

  9. Kalkulace přibližné ceny zakázky

   Naši obchodní partneři mají na webových stránkách www.brunopaul.cz možnost využít kalkulátor, který na základě vstupních parametrů o požadovaném výrobku vypočítá přibližnou cenu výsledné zakázky. V rámci informací, které jsou našimi obchodními partnery do kalkulátoru zadávány, mohou být sděleny informace týkající se koncových zákazníků, zejména jejich jméno a příjmení. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu koncového zákazníka a za účelem vyřízení požadavku na kalkulaci přibližné ceny výsledné zakázky. Po vyřízení požadavku jsou osobní údaje zadané do kalkulátoru vymazány.

  10. Další zpracování osobních údajů

   Nad rámec uvedených účelů a dob může Bruno Paul zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s právními předpisy, například pro účely svých oprávněných zájmů nebo pro splnění zákonem stanovené povinnosti zejména v rámci účetních nebo daňových předpisů.

 5. ZRUŠENÍ ODBĚRU NEWSLETTERU A JINÝCH OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Pokud přestanete mít zájem o zasílání newsletteru nebo jiných obchodních sdělení, můžete jejich zrušení provést proklikem ze zápatí příslušného e-mailu, po kterém dojde k odhlášení z odběru obchodních sdělení.
  2. Odvolat souhlas nebo vznést námitku proti zpracování vašich kontaktních údajů můžete také prostým sdělením prostřednictvím některého z kontaktů uvedených v těchto pravidlech. Toto sdělení nevyžaduje žádnou zvláštní formu.
 6. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?
  1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Bruno Paul a jejími pracovníky pro všechny uvedené účely, kdy Bruno Paul vystupuje v roli správce. Veškeré osoby v Bruno Paul jsou povinny dodržovat závazek mlčenlivosti o osobních údajích, o kterých se dozví.
  2. Bruno Paul může pro zpracování osobních údajů využít také služeb dalších zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje výlučně podle pokynů a pro účely, které Bruno Paul stanoví. K předání údajů dochází pouze v rozsahu zcela nezbytném pro poskytnutí produktů nebo služeb zpracovatelů. Tyto osoby mohou zahrnovat:

   • poskytovatele nástrojů pro online marketing,
   • poskytovatele e-mailingových nástrojů a dalších platforem pro elektronickou komunikaci se zákazníky,
   • poskytovatele nástrojů pro analýzu webových stránek,
   • poskytovatele hostingových nebo cloudových služeb,
   • poskytovatele služeb mzdové agendy a administrativních služeb.
  3. Fúze, akvizice, změny vlastnictví.
   V případě, kdy dojde k fúzi Bruno Paul s jinou entitou, nebo její akvizici jinou entitou, a dále též v případě jakékoli změny vlastnictví Bruno Paul, mohou být údaje zpřístupněny této entitě, nebo na ní převedeny.
  4. Povinné zpřístupnění.
   Údaje mohou být rovněž předány příslušným úřadům a jiným oprávněným osobám, pokud je tak vyžadováno právními předpisy, nebo závazným rozhodnutím soudů a jiných příslušných orgánů.
 7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
  1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na Bruno Paul a uplatnit následující práva:

   • Právo na informace. Pokud budete mít jakýkoli dotaz ke zpracování vašich osobních údajů a příslušnou informaci nenaleznete v těchto pravidlech, Bruno Paul vám poskytne vysvětlení nebo jakékoli doplňující informace.
   • Přístup k osobním údajům. Při uplatnění práva na přístup vám Bruno Paul poskytne především informace o tom, jaké údaje zpracovává, za jakým účelem a po jakou dobu, kde jsou osobní údaje získávány a další informace o nakládání s těmito údaji nebo právech, které můžete u Bruno Paul uplatnit. Také můžete požadovat poskytnutí kopií vašich osobních údajů.
   • Právo na opravu osobních údajů. Pokud zjistíte jakékoli nepřesnosti u zpracovávaných osobních údajů, provede Bruno Paul příslušné opravy nebo doplnění.
   • Právo na výmaz osobních údajů. Při splnění zákonných podmínek máte právo na výmaz osobních údajů. Ke smazání Bruno Paul přistoupí, pokud již osobní údaje nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány, nebo pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, případně vznesete námitku proti jejich zpracování na základě oprávněného zájmu a tyto údaje nelze ze strany Bruno Paul zpracovávat na základě jiného důvodu. K výmazu osobních údajů dojde také tehdy, pokud se potvrdí, že Bruno Paul zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy. Vezměte prosím na vědomí, že Bruno Paul vždy nejprve posoudí, jestli likvidaci údajů nebrání jakákoli zákonná překážka, nebo zda není další zpracování osobních údajů nutné z jiného důvodu včetně oprávněných zájmů Bruno Paul.
   • Právo na omezené zpracování osobních údajů. Při splnění zákonných podmínek je možné také žádat omezení zpracování osobních údajů. K omezení zpracování Bruno Paul přistoupí, pokud je popírána přesnost osobních údajů, zpracování probíhá bez řádného zákonného důvodu, zpracování osobních údajů není potřeba pro stanovené účely, nebo v případě, kdy je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů. Omezení zpracování osobních údajů je zpravidla dočasné a trvá do doby, než Bruno Paul ověří podmínky jejich dalšího zpracování, případně přistoupí k jejich výmazu.
   • Právo na přenositelnost osobních údajů. Přenesení osobních údajů můžete u Bruno Paul požadovat ohledně osobních údajů, které jste Bruno Paul poskytli a které jsou automatizovaně zpracovávány na základě vašeho souhlasu, nebo na základě plnění smlouvy. Při uplatnění tohoto práva Bruno Paul předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.
   • Právo vznést námitku proti zpracování. V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Bruno Paul, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud nebude existovat závažný důvod na straně Bruno Paul pro další zpracování, bude zpracování na základě oprávněného zájmu ukončeno.
   • Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že Bruno Paul zpracovává osobní údaje v rozporu s vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete vždy od Bruno Paul požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu. Kdykoli máte také možnost obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  2. Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
 8. BEZPEČNOST
  1. Bruno Paul dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Bruno Paul klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Osobní údaje jsou běžně uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Bruno Paul testováno a ochrana neustále vylepšována.
 9. PRODUKTY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
  1. Vezměte, prosím, na vědomí, že Bruno Paul je schopna garantovat dodržování těchto pravidel pouze u svých webových stránek. Nicméně naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na produkty, služby nebo jiný obsah třetích stran (např. na sociální sítě). Zpracování osobních údajů třetími stranami se řídí vždy primárně jejich vlastními pravidly, která Bruno Paul není schopna ovlivnit. Před využitím produktů či služeb třetích stran se, prosím, s takovými pravidly důkladně seznamte.
 10. KONTAKT
  1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Bruno Paul e mailem na adresu petr.hvezda@brunopaul.cz, nebo na telefonním čísle 731 126 784.


ÚČINNOST 1.9.2018

Bruno Paul, a.s.